Raadslid aan het woord: Hannie van Kippersluis

30 april 2023
tekst: Hannie van Kippersluis; foto: Hans van Oosterhoudt

Zeistermagazine laat de Zeister gemeenteraadsleden aan het woord. Dit keer: Hannie van Kippersluis (ZeisterBelang):

Wat motiveert je om politiek actief te zijn?
Zeist is een heerlijke stek om te wonen. Zoals overal – we zijn per slot van rekening mensen – gaat er wel eens iets fout.
Ik kan er voor kiezen om veilig achter mijn computer mijn ongenoegen te uiten op allerlei forums, òf ik kan in actie komen.
Op deze manier doe ik iets terug voor Zeist en haar inwoners.
Veel onderwerpen die lokaal op de agenda staan, worden vanuit Den Haag opgelegd. De uitdaging is om hier een plaatselijke invulling aan te geven, rekening houdend met de eigenheid van Zeist.

Hoe is het eerste jaar van deze nieuwe raadsperiode je bevallen?
Na de verkiezingen is de Raad “ververst”. Er zijn 30% nieuwe raadsleden en dat geeft een andere dynamiek. Je kunt merken, dat de Raad af en toe nog zoekende is.
Positief punt hierbij is, dat het aantal vrouwen in de Raad is toegenomen.
Kortom: druk, maar interessant.

Je was in de vorige periode ook raadslid. Merk je verschil tussen de vorige en de huidige raadsperiode?
Voor mijzelf is er niet zo veel veranderd. De thema’s en opvattingen, die ZeisterBelang in de vorige raadsperiode uitdroeg, zijn ongewijzigd gebleven.

Met welke onderwerpen en thema’s heb jij je het afgelopen jaar vooral bezig gehouden?
Wij houden ons met alle onderwerpen bezig. Dit is mogelijk omdat ik twee fantastische buitengewoon raadsleden aan mijn zijde weet.
Los van de “grote” dossiers, zoals Omgevingsvisie, Energietransitie en Duurzaamheid, blijft onze aandacht uitgaan naar de financiële positie van de gemeente Zeist, integriteit en de (digitale) veiligheid. Voor wat het laatste betreft: wij hebben nog te veel gehoord: “het zal wel goed geregeld zijn”. Onze ervaringen zijn anders. Gelukkig zien wij een kentering in denken.

Kun je iets bijzonders noemen dat je is opgevallen of wat je hebt meegemaakt in het raadswerk?
Wat mij blijft opvallen, is dat er een grote kloof gaapt tussen denken en doen, of beter gezegd: tussen zeggen en doen.
Als Raad praten wij over inclusiviteit, maar handelen wij daar ook naar?
Niemand heeft iets aan mooie woorden; uiteindelijk komt het aan op de daden.
Ons uitgangspunt blijft hierbij artikel 1 van de Grondwet: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”.
Afgelopen raadsvergadering werd een motie aangenomen om te onderzoeken of de winkeltijden van een grootgrutter verruimd kunnen worden, maar een alleenstaande moeder met 3 kinderen liet de Raad – in onze opvatting - in de kou staan. De tegenstelling kon bijna niet groter zijn.

Wat speelt er op dit moment actueel in de raad? Hoe sta jij daar in?
De Omgevingsvisie, Energietransitie, Duurzaamheid en Huisvesting.
De Omgevingsvisie is een (landelijk) hoofdpijndossier en al enkele malen uitgesteld. Automatiseringsproblemen blijven de bottle-neck. Dit zien wij ook bij overheidsinstanties als UWV en de belastingdienst. Wij zetten onze vraagtekens bij het behoud van het groen.
Voor de Energietransitie geldt, evenals al onze andere standpunten: vertel het eerlijke en het gehele verhaal. Dus de plussen èn de minnen en maak dan een afgewogen beslissing, waarbij je kunt uitleggen waarom je tot dit besluit bent gekomen.
Duurzaamheid (= het verkleinen van de ecologische voetafdruk) is zo ongeveer het meest misbruikte woord van de afgelopen decennia.
ZeisterBelang is een voorstander van (doordachte) Duurzaamheid. Ook hierbij geldt weer: het evenwichtige en eerlijke verhaal, geen halve waarheden.
Huisvesting is een grondrecht. ZeisterBelang wil graag huizen bouwen, maar niet in het groen. De bossen zijn onze longen en wij kunnen niet zonder.
Het groen bevordert ons humeur, sociale contacten, ons functioneren, kortom: ons welzijn.
Er kan meer woonruimte gecreëerd worden, maar dan moet je buiten de lijntjes durven kleuren: binnenstedelijk, “optoppen”, afschaffen voordeurdelerskorting, herbestemming bestaande bouw, ruimhartiger beleid woningbouw op eigen grond, bestrijding langdurige leegstand en langdurig braakliggend terrein, bevorderen doorstroming, etc.
Gelukkig is de zelfbewoningsplicht en het anti-speculatiebeding ingevoerd; dat is al een stap in de goede richting.

Hoe lukt het jullie om als partij met één zetel toch op alle onderwerpen en thema’s een relevante bijdrage te leveren?
Wij zijn een geolied team. Ieder van ons heeft zijn kennis en kwaliteiten. Deze worden ruimhartig met elkaar gedeeld en daardoor tillen wij elkaar naar een hoger niveau.
Naast pittige discussies hebben wij ontzettend veel plezier samen. Dit blijkt wel uit de ongewijzigde samenstelling sinds onze start 4 jaar geleden en dat is uniek in de Raad.

Eerder dit jaar heb je vragen gesteld over een zwarte lijst in de horeca. Waar zitten je zorgen op dat terrein?
In het centrum wordt door inwoners van de Steynlaan en de Antonlaan veel overlast ervaren door met name dronken bezoekers van de plaatselijke horeca. Vooral in het weekend is het vaak raak.
Daarnaast is dubbel parkeren en wildparkeren een bron van ergernis en gevaar.
Ik heb indertijd gesproken met de voorzitter van de bewonersvereniging en met haar een rondje door de wijk gemaakt.
Op de dag dat ik de vragen stelde had de Autoriteit Persoonsgegevens – de waakhond van de privacy – bekend gemaakt dat zij het gebruik van een nieuwe zwarte lijst voor overlastgevers in de horeca had goedgekeurd.
Op grond daarvan kregen horeca-ondernemers de mogelijkheid om raddraaiers de toegang tot hun etablissement te ontzeggen.
Aan Amersfoort, Almelo, Emmen, Enschede, Haarlem, Roosendaal en Zwolle is al een vergunning verleend om de nieuwe zwarte lijst te hanteren. Hierdoor krijgen horeca-ondernemers een effectief instrument in handen om samen de overlastplegers te weren, wat bijdraagt aan de veiligheid van andere horeca-bezoekers en de prettige leefomgeving van de bewoners in het centrum.

Hoe combineer je het raadswerk met je andere activiteiten?
Zoals het hele leven bestaat uit keuzes maken, is dit voor het raadswerk niet anders. Dus je moet zaken goed plannen en organiseren. En af en toe nee zeggen. Genieten van de leuke dingen en plezier hebben in wat je doet.

Hoe onderhoud je contact met je kiezers en je achterban in Zeist?
Wij onderhouden contact zoals andere fracties dat ook doen: via website, e-mail etc. Ook bezoeken wij de wijken, buurt- en bewonersverenigingen en gaan wij in gesprek met de inwoners, wanneer en waar dan ook. Daarnaast hebben wij een burgerpanel ingesteld; dit is ons klankbord.

Hoe is de samenwerking met de andere lokale partijen? Gaan de partijen ooit weer samensmelten denk je?
De samenwerking is goed. Afhankelijk van het onderwerp vinden wij elkaar, waarbij ons verkiezingsprogramma het uitgangspunt is.
Het valt wel op, dat er - net zoals door de landelijke politiek - veel “voorgekookt” wordt en dat de uitkomst hierdoor bij voorbaat vaststaat en dat is jammer voor het democratische proces. De democratie wordt hierdoor tekortgedaan.
Gelukkig weerhoudt ons dat er niet van om kritische kanttekeningen te maken. Dat zijn wij, als oppositiepartij, aan onze kiezers verplicht.

Landelijk hebben de PvdA en GroenLinks elkaar gevonden; deze tendens zal lokaal worden doorgezet.
Wellicht zien wij in de nabije toekomst ook in de gemeenteraad van Zeist een samensmelting van VVD en D66, en een christelijke alliantie van CU/SGP en CDA?
Daarna zullen de lokale partijen zeker volgen.
Zeist heeft het veel over bestuurlijke vernieuwing; dit zou een schoolvoorbeeld daarvan kunnen zijn.

Waar ga je je de komende tijd hard voor maken in de raad?
Vanaf het begin heeft ZeisterBelang geijverd voor een goede financiële basis. Meerdere malen hebben wij dit vergeleken met het huishoudboekje.
Niet, zoals het geval was bij sommige fracties, de begroting kloppend maken met het overhevelen van de reserves, die daar niet voor bedoeld zijn, maar de tering naar de nering zetten.
Iets wat wij van onze inwoners verwachten, maar waarin de gemeente Zeist het goede voorbeeld moet geven.
Gelukkig is dit besef langzaam maar zeker doorgedruppeld en beschikt de gemeente Zeist nu over een redelijke financiële basis.
Dat andere fracties daarmee goede sier maken, vinden wij niet zo’n punt: het gaat uiteindelijk om wat goed is voor Zeist en de Zeistenaren.

Naast alle onderwerpen die ons zullen bereiken, blijven wij ons hard maken voor integriteit. De huidige polarisatie is voor een groot deel te wijten aan het gebrek aan integriteit.
“Een beetje integer bestaat niet.”
Zonder integriteit in de politiek valt het vertrouwen van de burgers weg en daarmee functioneert de democratie uiteindelijk niet meer en dat is wat er nu speelt. Het is zorgelijk, dat vandaag de dag beeldvorming belangrijker is dan inhoud. Wij moeten weer terug naar de inhoud.
Gelukkig krijgen wij onverwachte steun uit Den Haag: afgelopen vrijdag verscheen het bericht dat de minister van binnenlandse zaken, Hanke Bruins Slot, de integriteitsregels voor bestuurders, ambtenaren en volksvertegenwoordigers gaat aanscherpen.

Daarnaast wordt het Sociaal domein steeds belangrijker.
In Bosch en Duin staat het duurste huis van Nederland (€ 18 miljoen); tegelijkertijd zijn er 165 huishoudens (ongeveer 500 inwoners) in Zeist afhankelijk van de Voedselbank.
Tegenstellingen in onze samenleving worden groter en daardoor neemt de polarisatie toe.
De financiën van het Sociaal domein is geen kleingeld; hierin gaat jaarlijks
€ 50 miljoen om.
Er komen berichten uit Den Haag om de eigen bijdrage in de WMO (=Wet Maatschappelijke Ondersteuning; bedoeld voor mensen met een ziekte of beperking) te verhogen.
Wij zullen dit op de voet blijven volgen.
 

Bijdrage: 
Lezershoek: 

 


Meer raadsleden aan het woord:
Raadslid aan het woord: Dick van Ginkel

Eerder interview met Hannie:
Lijsttrekker ZeisterBelang: Hannie van Kippersluis

Volgend gedicht:
Beeldbepalend

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.