Noodopvang vluchtelingen in voormalig Militair Luchtvaartmuseum

1 november 2015
tekst: gemeente Zeist, foto’s: Angeliek de Jonge

Op 22 september heeft het college van B&W van Zeist besloten het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) te honoreren. Er ontstond vervolgens onrust in Soest(erberg) over die noodopvang. Inmiddels is er overeenstemming tussen gemeente Zeist en Soest en het COA. Het aantal opgevangen vluchtelingen wordt maximaal 650. De raad van Zeist heeft brede steun aan deze overeenstemming gegeven. Er kwam een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst noodopvang vluchtelingen in Soesterberg op 14 oktober. We zijn daar naar toe geweest. We plaatsen de persberichten van 9 oktober en 22 september. 

* persbericht 9 oktober van Gemeente Soest, Zeist en het COA

Overeenstemming over vluchtelingenopvang bij Soesterberg
Gemeenten Zeist en Soest hebben samen met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) overeenstemming bereikt over de realisatie van noodopvang voor vluchtelingen op het terrein van Kamp van Zeist bij Soesterberg. Er zullen in fases uiteindelijk maximaal 650 vluchtelingen worden opgevangen voor een periode van vooralsnog anderhalf jaar. De gemeenten Soest, Zeist en het COA gaan na een jaar met inwoners en de beide gemeenteraden in gesprek om de noodopvang te evalueren. Op basis van die evaluatie (en de urgentie op dat moment) wordt besloten of de termijn wel of niet met nog eens anderhalf jaar wordt verlengd tot uiterlijk maart 2019.

Officiershotel snel klaar voor gezinnen
Het COA zal al snel met de inrichting van het oude officiershotel op Kamp van Zeist beginnen. Hier wordt plek gecreëerd voor de noodopvang van 150 vluchtelingen, voornamelijk gezinnen. Dit gebouw kan binnen enkele weken gebruiksklaar zijn.
Daarnaast maakt het COA ook een hal in het voormalige Militaire Luchtvaart Museum geschikt voor de noodopvang van 300 voornamelijk alleenreizende vluchtelingen. Het gebruiksklaar maken van deze hal duurt ook enkele weken.
Tot slot wordt eind van dit jaar de opvang nog met maximaal 200 personen uitgebreid. Het COA plaatst hiervoor tijdelijke woonunits op het terrein, vlakbij de hal van het voormalige museum. De vluchtelingen verblijven steeds een aantal weken op het terrein, waarna ze doorstromen naar een andere opvangvoorziening in Nederland. In de tijdelijke woonunits kunnen zowel gezinnen als alleenreizende vluchtelingen worden gehuisvest.

Open brief over noodopvang
Graag attenderen wij u ook op de open brief aan de Zeister samenleving van burgemeester Koos Janssen van de gemeente Zeist over de noodopvang, die vanaf 10 oktober op www.zeist.nl/vluchtelingen staat.

* persbericht 22 september Gemeente Zeist

Er is op dit moment dringend behoefte aan extra opvangcapaciteit voor vluchtelingen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Zeist gevraagd of een tijdelijke noodopvang van vluchtelingen mogelijk is in Zeist. De locatie die het COA hiervoor op het oog heeft, zijn de twee hallen van het voormalige Militaire Luchtvaartmuseum op het terrein van het Kamp van Zeist. Het college van B&W heeft vandaag besloten om medewerking te verlenen aan het verzoek van het COA. Ook bij de Zeister politieke partijen is breed draagvlak voor dit besluit.

De komende dagen worden benut om met buurgemeente Soest, het COA en de samenleving in gesprek te gaan om zorgen en suggesties op te halen. Die inbreng vormt belangrijke input om goede afspraken te kunnen maken met het COA.

Burgemeester Koos Janssen van Zeist: “De humanitaire nood is hoog, dat is dagelijks in het nieuws. We voelen de urgentie. Graag werken we mee aan oplossingen. En dat doen we in goed overleg. We merkten de afgelopen dagen een grote bereidwilligheid in de samenleving bij de acute crisisnoodopvang  die we sinds afgelopen vrijdag in sporthal Dijnselburg hebben gerealiseerd.”

Verzoek COA
Het COA heeft op 11 september aan Zeist gevraagd om de gebouwen van het voormalig Militair Luchtvaart Museum  tijdelijk, tot maart 2019 te mogen gebruiken voor noodopvang voor 750 mensen.  
Het COA heeft aangegeven dat de toestroom van vluchtelingen in Nederland op dit moment zo groot is dat ze niet meer opgevangen kunnen worden in de bestaande opvanglocaties. Daarom wordt op verschillende plaatsen in het land gebruik gemaakt van noodopvang,  waar vluchtelingen een aantal
dagen tot weken verblijven in afwachting van een definitieve plek in een asielzoekerscentrum. Deze mensen zijn al medisch onderzocht en er is onderzoek gedaan naar hun identiteit. De noodopvang is een tussenvoorziening nadat ze zijn aangemeld maar er nog geen plek is in een AZC.

Waarom in Militair Luchtvaartmuseum
Het COA vindt de gebouwen van het voormalig Militair Luchtvaartmuseum geschikt voor noodopvang. De hallen kunnen in 5 tot 6 weken geschikt worden gemaakt om mensen op te vangen. Ook is er voldoende ruimte om, naast het realiseren van slaapplekken, recreatie- en sportmogelijkheden te creëren.
 

Bijdrage: 
Artikel: 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.