Open brief Dierentehuis Zeist

21 oktober 2023
tekst: Charles Laurey; foto: Luuc de Haas

Geacht college, geachte leden van de raad,

Tot onze grote teleurstelling namen we kennis van het voornemen van het college om de aanleg mogelijk te maken van twee sportvelden direct grenzend aan het Dierentehuis Zeist (DTZ).

De aanleg van deze sportvelden is niet te verenigen met de zorg voor de dieren die verblijven in het DTZ; het welzijn van de dieren zal er ernstig door worden aangetast. Het voorstel is daarom voor ons niet aanvaardbaar. In het onderstaande lichten wij dat toe.

We verzoeken het college nadrukkelijk om het voornemen de aanleg van de sportvelden mogelijk te maken te heroverwegen, en de raad een aangepast voorstel voor te leggen dat niet tot aantasten van het welzijn van de dieren in het DTZ leidt.

Waarom is de aanleg van twee sportvelden niet aanvaardbaar, bezien vanuit het dierenwelzijn?
In de stichting DTZ verblijven gemiddeld dagelijks 35 honden en 70 katten. Een belangrijk deel van deze dieren is geplaatst in het DTZ omdat ze elders niet meer gewenst waren, zijn soms slecht behandeld of mishandeld, hebben soms ook al tijden over straat gezworven.

Deze dieren zijn gestrest, moeten weer tot rust komen en weer vertrouwen in mensen krijgen. Zeven professionals en zo’n 100 vrijwilligers zorgen met toewijding 7 x 24 uur voor deze dieren.

De opvang en het, na kundige verzorging herplaatsen, doet het DTZ vanuit morele en maatschappelijke overwegingen: voorkomen van onnodig dierenleed. Deze opvang vervult - zoals u bekend zal zijn -ook de wettelijke taak, die gemeenten hebben om zwerfdieren op te vangen. DTZ doet dat voor Zeist, maar ook voor vijf omliggende gemeenten (Houten, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Woudenberg).

Daarnaast kent het DTZ een belangrijke regionale dagopvang en pensionfunctie voor honden en katten waarvan de eigenaren graag gebruik maken. Het uitlaatbos is een uniek onderdeel van en voor dit belangrijke en groeiend onderdeel van ons businessmodel.

Voor het welzijn van dieren is het nodig dat ze goed verzorgd, gevoederd en gehuisvest worden. Maar beslist ook dat ze zich veilig voelen, tot rust kunnen komen, en een regelmatig en ongestoord dag- en nachtritme hebben. Daarom is ruim 60 jaar geleden het DTZ op juist deze locatie gevestigd: aan de rand van het bos en ver van activiteiten die die dieren kunnen verstoren.

De aanwezigheid van 2 voetbalvelden direct grenzend aan de plek waar de dieren verblijven is gewoonweg niet te verenigen met de vereiste zorg voor de dieren. Veldsport, en zeker voetbal, gaat gepaard met veel lawaai, luide stemmen, correcties door trainers, voetbalfluitjes die bedoeld zijn om over het hele veld indringend gehoord te worden. Die geluiden zullen indringend hoorbaar zijn in de dierenverblijven, die letterlijk direct grenzend aan de velden zouden komen te liggen, terwijl de hinder zich over een grote afstand zal voordoen.

De voetbalvelden van de KNVB worden uiteraard ook verlicht, vanuit hoge lichtmasten. Dat licht blijft bij de KNVB ook vaak nog ’s nachts branden, om de aangroei van het gras te bevorderen. Dat licht is onvermijdelijk hinderlijk zichtbaar in het DTZ, en verstoort daardoor het noodzakelijke natuurlijke dag- en nachtritme van de dieren. Al belooft de KNVB dat voor deze twee velden kunstgras gebruik gaat worden, dan nog is er verlichting noodzakelijk voor het spel.

Onze conclusie kan dan ook op grond van het bovenstaande geen andere zijn dan dat de aanleg van twee sportvelden op de beoogde locatie gewoonweg niet kan. Uit moreel en maatschappelijk oogpunt niet. Het welzijn van de dieren kan op deze wijze niet door de gemeente en KNVB niet met dieren worden aangetast. Daarnaast ook juridisch niet. De Wet Dieren stelt nu eenmaal eisen aan hoe wij, als Stichting met onze dieren om dienen te gaan. En onderdeel van die wettelijke eisen is het onderkennen van de intrinsieke waarde van het dier, waarbij hoort het vrijwaren van angst en chronische stress. We hebben de indruk dat dit aspect bij het formuleren van het voornemen van het college onvoldoende is meegewogen.

Dan volgt nu de vraag: wat nu?
Mocht het plan ter visie komen in de nu voorgestelde vorm dan kunnen wij niet anders doen dan ons daar tot in hoogste instantie tegen verzetten. Waarna u van ons, in het onwaarschijnlijke geval dat dit plan de eindstreep haalt, een planschade/nadeelcompensatie claim tegemoet kunt zien ter hoogte van het zoeken, bestemmen, aankopen en het nieuw te bouwen DTZ elders. Niet omdat we op geld uit zijn, maar gewoon omdat we dan niet anders kunnen. Een beoogde ingrijpende verbouwing op de huidige locatie achten wij met deze wetenschap niet verantwoord.

We gaan er vanuit dat gemeente en KNVB niet op deze manier met DTZ om willen gaan.

DTZ wenst, in alle goede verhoudingen waarvan tot op heden sprake is, tot een voor alle partijen passende oplossing te komen. De oplossing ligt voor ons niet in voorwaarden aan het gebruik van de velden te verbinden. Dat heeft onvoldoende effect, is niet goed handhaafbaar en lijkt ons ook voor de KNVB niet aantrekkelijk.

De keus die voorligt is: een andere locatie voor de sportvelden of een andere locatie voor het DTZ. Wij denken over het laatste graag mee, wel in de wetenschap dat dit niet eenvoudig zal zijn.

Tot slot brengen we onder uw aandacht dat DTZ nu al meer dan vier jaar de echt noodzakelijke nieuwbouw op de huidige locatie heeft uitgesteld. Dit omdat er onzekerheid is over het nut van deze grote investering op deze locatie, want deze is naar wij thans inschatten door eventuele aanleg van de sportvelden niet meer te gebruiken. Dat uitstel gaat ten koste van het dierenwelzijn (de huidige dierenverblijven zijn uit de jaren ‘50) en van de werkomstandigheden van vrijwilligers en medewerkers.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Stichting Dierentehuis Zeist

Charles Laurey
Voorzitter DTZ 
 

Bijdrage: 
Artikel: 

 


Meer over Dierentehuis Zeist:
In het zonnetje: asielhond Bo

Meer over de plannen van de KNVB:
Blijf van ons bos af!

Volgende bericht:
Veel belangstelling voor nieuwe woningen Vogelwijk

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.